SKIBETs vedtægter

For samarbejde mellem menighedsrådene i Roskilde, Greve, Solrød og Lejre kommuner i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. maj. 2010 om menighedsråd § 42 a, jf. § 43, a.

Menighedsrådene i Roskilde, Greve, Solrød og Lejre kommuner dvs. Greve-Solrød provsti, Roskilde Domprovsti og Lejre provsti, Roskilde Stift har vedtaget at samarbejde efter følgende vedtægter:

 

§1. FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE

Stk.1

Folkekirkens Skoletjeneste (i dette tilfælde kaldet SKIBET) i ovenstående kommuner og provstier, er en folkekirkelig skoletjeneste for alle folke- og privatskoler i området, (0 -klasse - 10. klasse)

 

§ 2. FORMÅL

Formålet med SKIBET er at inspirere lærere og elever med nye idéer til kristendomsundervisningen herunder udarbejde undervisningsmaterialer samt tage initiativ til og koordinere undervisningsforløb for faget kristendomskundskab/religion med mulighed for inddragelse af andre fag som f.eks. dansk, musik, billedkunst m.m. i tværfaglige projektforløb. SKIBETs undervisningsmaterialer udarbejdes på skolens præmisser.

 

§ 3. ØKONOMI

Stk. 1

SKIBETs økonomi fastlægges af de samarbejdende menighedsråd ved det endelige budgetsamråd og godkendes af provstiudvalgene.

 

Stk. 2

Bestyrelsen udarbejder et budgetforslag, som forelægges menighedsrådene til godkendelse på repræsentantskabsmødet. SKIBETs medarbejdere skal høres i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget.

 

Stk. 3

Det på repræsentantskabsmødets besluttede budgetforslag fremsendes til provstiudvalgene til godkendelse inden første juni året før.

Stk. 4

Menighedsrådene i de tre provstier har i henhold til Lovbekendtgørelse 584 om menighedsråd § 43 a besluttet, at driftsudgifterne for skoletjenesten administrativt overføres til provstiudvalgskasserne (PUK)

Stk. 5. årsregnskabet indgår i PUK-regnskaberne som et bi-regnskab og godkendes af Greve-Solrød Provstiudvalg, Roskilde Domprovstis Provstiudvalg og Lejre Provstiudvalg.

Stk 6. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af det revisionsfirma, som reviderer PUK i Roskilde Domprovsti.

 

§4 REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Stk.1

Skoletjenesten afholder hvert år repræsentantskabsmøde i maj. På repræsentantskabsmødet fremlægges årsberetning for SKIBET, næste års budget vedtages og bestyrelsen vælges.

Stk.2

Til repræsentantskabet vælger hvert af de samarbejdende menighedsråd én repræsentant fra menighedsrådets midte, der deltager med stemmeret.

Repræsentantskabets funktionsperiode falder sammen med menighedsrådets funktionsperiode.

Stk. 3

Herudover kan en præst fra hvert af de samarbejdende pastorater deltage med stemmeret selvom denne ikke er valgt som repræsentant for menighedsrådet.

Stk.4

 

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når minimum 50 % af de deltagende sogne er repræsenteret. Hvis der er færre til stede, vil bestyrelsen være bemyndiget til at træffe uopsættelige beslutninger.

Stk. 5

Hvis repræsentantskabsmødet ikke er beslutningsdygtigt indkaldes der til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling vil være beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte sognerepræsentanter.

Stk. 6

Bestyrelsen indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt med to måneders varsel. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i maj måned inden 15. maj.

Stk. 7

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.

Stk. 8

Indvarslingen af repræsentantskabsmødet skal ledsages af mødets dagsorden. Forslag der efterfølgende er retmæssigt modtaget, skal eftersendes menighedsrådene.

Stk. 9

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer

2. Årsberetning ved kontaktperson og/eller projektmedarbejder(e)

3. Regnskab for det afsluttede år

4. Budget for det kommende år

5. Planer for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Eventuelt

 

Stk. 10

Blandt repræsentantskabsmødets deltagere vælges en bestyrelse, der består af 13 medlemmer: Provsterne i Greve-Solrød provsti, Roskilde Domprovsti og Lejre provsti er fødte medlemmer. Der udpeges et medlem fra hvert provstiudvalg. Et medlem, som er bosiddende i et af de tre provstier, udpeges af Roskilde stifts religionspædagogiske udvalg. 6 medlemmer, et lægt menighedsrådsmedlem og en præst fra hvert provsti, indstilles af henholdsvis menighedsråd og præster i provstierne ved de repræsentative forsamlinger. Valgperioden for medlemmer af bestyrelsen er 2 år ad gangen; præsterne i lige år og menighedsrådsmedlemmerne i ulige år.

Stk. 11

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen, formanden eller mindst 2/3 af de samarbejdende menighedsråd begærer det og indkaldes med 14 dages varsel.

 

§ 5 BESTYRELSEN

Stk. 1

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en kontaktperson.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3

Ordinært bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning med 14 dages varsel. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst to af bestyrelsens medlemmer, begærer det. Dette skal varsles med en måned.

Stk. 4

Bestyrelsens opgave er at:

1. Ansætte projektmedarbejder(e). Afskedigelse af projektmedarbejder(e).

2. Holde menighedsrådene orienteret om SKIBET

3. Komme med idéer og inspiration

4. Sikre bredden i SKIBET

5. Vælge kontaktperson (jf. § 6 stk. 1)

6. Føre budgetkontrol

Stk. 5

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg og arbejdsgrupper, herunder et forretningsudvalg.

 

§ 6 KONTAKTPERSON

Stk. 1

Bestyrelsen vælger af sin midte en kontaktperson, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra medarbejderne i de tjenstlige forhold.

 

§ 7 MEDARBEJDERE

Stk. 1

SKIBET tilstræber det højst mulige niveau både teologisk og pædagogisk. Dette sker ved at ansætte en eller flere projektmedarbejdere, der både dækker den teologiske og den pædagogiske faglighed.

Stk. 2

Projektmedarbejderne indgår i det landsdækkende netværk af folkekirkelige skoletjenester.

Stk. 3

Der udarbejdes årligt en række projekter og heraf minimum ét til indskolingen (0-3.kl.), ét til mellemtrinnet (4.-6.kl.) og ét til udskolingen (7.-10.kl.). Projekterne tilbydes til samtlige skoler i de samarbejdende sogne.

Stk. 4

Materialer såvel som undervisningsforløb skal på én gang understrege det specifikt kristendomsfaglige og samtidig give mulighed for at inddrage andre fag i tværfaglige projektforløb med kristendom som omdrejningspunkt.

Stk. 5

Der tilstræbes god, personlig kontakt til samtlige skoler i samarbejdet med årlige besøg samt kontaktlærer(e) på hver skole.

 

§ 8 VILKÅR FOR SAMARBEJDET

Stk.1

Ethvert menighedsråd kan ved henvendelse til de respektive provstiudvalg melde sig ud af SKIBET med virkning fra det efterfølgende budgetår. Skoler hjemhørende i dette sogn vil herefter ikke længere modtage tilbud fra SKIBET.

Stk.2

Menighedsråd uden for Greve-Solrød Provsti, Lejre Provsti og Roskilde Domprovsti kan optages i samarbejdet ved at rette henvendelse til bestyrelsen, der indstiller det pågældende menighedsråd til optagelse i samarbejdet på næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen indstiller endvidere til repræsentantskabsmødet en beslutning om de økonomiske vilkår herfor.

Stk. 3

Et deltagende menighedsråd uden for Greve-Solrød provsti, Roskilde Domprovsti eller Lejre provsti repræsenteres jf. § 4 på repræsentantskabsmødet på samme vilkår som menighedsråd i Greve-Solrød provsti, Roskilde Domprovsti og Lejre provsti.

Stk. 4

Menighedsråd hjemhørende i Roskilde Stift kan optages i samarbejdet

 

§ 9 TVISTER.

Enhver tvist om nærværende forståelse, fortolkning eller udfyldning eller om forholdet mellem SKIBET og et medlem eller medlemmerne indbyrdes afgøres endeligt af biskoppen over Roskilde Stift.

§10 OPLØSNING.

Opløsning af menighedsrådenes samarbejde om SKIBET i de tre provstier skal ske efter den i økonomilovens § 5, stk. 7, foreskrevne procedure. Beslutning om opløsning træffes inden udgangen af maj af repræsentantskabsmødet med virkning fra efterfølgende kalenderår.

§ 11 VEDTÆGTER

Stk.1

Disse vedtægter er fremlagt på den stiftende generalforsamling den 9.december 2014 og revideret efter ønske fra denne, samt igen revideret og vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 4. maj 2017, 3. maj 2018 og 7. maj 2019.

Stk.2

De deltagende menighedsråd og andre kan gøre sig bekendt med samarbejdsaftalerne på SKIBETs hjemmeside - samt ved henvendelse til skoletjenesten. Man kan også gøre sig bekendt med vedtægten på Roskilde Stifts hjemmeside.

Stk.3

Vedtægterne kan ændres på det ordinære repræsentantskabsmøde ved almindeligt flertal

§ 12 IKRAFTTRÆDEN

Folkekirkens Skoletjeneste i Greve-Solrød provsti, Roskilde Domprovsti og Lejre provsti træder i kraft den 1. januar 2018. 

 

Vedtaget ifølge gældende vedtægter på repræsentantskabsmødet d. 7. maj 2019.